فرایند پذیرش مقالات

شیوه‌نامه تنظیم مقاله دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت و فرماندهی نظامی

 

 عنوان

عنوان باید مختصر، متناسب با محتوا و قابل فهم باشد و اندیشه اصلی مقاله را به گونه‌ای ساده بیان کند. عنوان باید فاقد کلمه‌های اختصاری، واژه‌های جدید و غیرضروری باشد. طول عنوان حداکثر 20 واژه باشد و با اندازه قلم درشت‌تر از متن مقاله تایپ شود و در مرکز صفحه قرار گیرد. به طور کلی عنوان باید روح مقاله را نشان دهد.

مشخصات، وابستگی سازمانی و نشانی نویسنده

اسامی کامل نویسندگان بدون القاب

وابستگی سازمانی نویسنده زیر اسم نوشته شود. برای بیش از یک نویسنده باید به پاورقی ارجاع داده شود. برای نویسندگانی که دارای وابستگی سازمانی خاصی نیستند، ذکر درجه علمی و رشته تحصیلی کفایت می‌کند. آدرس محل کار و پست الکترونیک(E-mail)  در زیر صفحه ذکر گردد.

نام نویسنده مسئول با * مشخص شود و در زیرصفحه نخست آدرس وی درج گردد.

چکیده

چکیده یک خلاصه مختصر و جامع از محتوای تحقیق است. (حدود نیم تا یک صفحه) مطالب چکیده باید به صورت گزارش وبه زبان خود پژوهشگر باشد. (نقل قول مستقیم نباشد) یک چکیده خوب باید دقیق، بدون ارزشیابی، منسجم، قابل‌خواندن و موجز باشد. چکیده باید به گونه‌ای نوشته شود که خواننده را از مراجعه به متن اصلی بی‌نیاز کند. طول چکیده حداکثر 250 کلمه و در یک پاراگراف نوشته شود.

ساختار چکیده به ترتیب شامل موارد زیر است: زمینه مسأله که شواهدی دال بر وجود مسأله با استناد به نظریات متخصصان و یا نتایج پژوهش‌ها را (در حد یک تا دو جمله) مطرح می‌کند.هدف از انجام پژوهش (در حد یک تا دو جمله). روش که در مقالات علمی پژوهشی، اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان و ابزار( در حد دو تا سه جمله) و در مقالات مروری صرفاً روش‌های مورد استفاده ذکر می‌گردد. یافته‌ها که یافته‌های اصلی و مهم تحقیق را (در حد دو تا سه جمله) شامل می‌شود. درنهایت نتیجه‌گیری ها و استلزام‌های یافته‌های پژوهش (در حد یک تا دو جمله) نوشته می‌شود.

واژه‌های کلیدی بین سه تا پنج واژه معمول است و تا حد امکان واژه‌های کلیدی تکرار واژه‌های عنوان نباشد.

مقدمه

مقدمه نوشتاری است که ضمن طرح موضوع و با اشاره به سابقه‌های بحث، ذهن خواننده را به تدریج به موضوع نزدیک کرده و با بیان اهمیت مسأله او را آماده ورود به بحث می‌کند. درمقدمه سعی ‌شود توجه خواننده به موضوع جلب شده و به موضوع اصلی هدایت گردد. زمینه وبیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، اهمیت مطالعه و تعریف گزاره‌های اصلی پژوهش، از جمله بخش‌های تشکیل دهنده مقدمه است.

در ابتدای مقدمه سعی گردد زمینه مسأله و سپس خود مسأله بیان شود. در زمینه مسأله باید شواهدی دال بر وجود مسأله با استناد به نظر متخصصان و یا نتایج پژوهش‌ها مطرح شود. بیان مسأله می‌تواند به صورت یک سؤال کلی مطرح شود.

اسامی و اصطلاحات لاتین در متن به زبان فارسی و در زیرنویس به صورت لاتین آورده شود.

مقدمه در ابتدا وسیع و گسترده و در انتها محدود و فشرده است. بدین معنا که با معرفی حوزه کلی یک مسأله آغاز و به تدریج از طریق بیان نتایج کارهای پیشین، دامنه آن تنگ‌تر شده و در نهایت منجر به بیان متغیرهای مورد مطالعه می‌گردد. از این رو ساختار مقدمه را می‌توان به صورت یک قیف فرض کرد که با پرداختن به کلیات شروع شده و به گزاره‌های جزئی ختم می‌گردد.

پیشینه تجربی پژوهش باید کوتاه بوده و صرفاً نتایج مطالعات مرتبط را به گونه انتقادی بررسی نماید. ضرورت تحقیق، بر اساس شکاف موجود در یافته‌های قبلی توجیه گردد.

منبع‌نویسی داخل متن به شکل، نام خانوادگی(نویسندگان)، سال: شماره صفحه باشد. در مورد کتاب ترجمه شده، تاریخ شمسی، آورده شود.

روش

بخش روش شامل سه قسمت نسبتاً مجزاست: شرکت کنندگان و طرح پژوهش/ ابزار یا مواد و تکالیف/ شیوه گردآوری داده‌ها یا مراحل اجرای پژوهش

نتایج (یافته‌ها)

یافته‌های پژوهش همراه با جدول‌ها و شکل‌ها

بخش نتایج صرفاً وسیله‌ای است که پژوهشگر را آگاه می‌سازد آیا گزاره‌های او مورد تأیید قرار گرفته است یا نه. نتایج صرفاً گزارش شوند، نه اینکه تفسیرگردند. نتایج (در صورت امکان در قالب جدول یا نمودار) خلاصه گردند. عنوان جدول در بالا و عنوان شکل در پایین باشد.

هیچ خط عمودی در جدول موجود نباشد. (صرفاً سه خط افقی دیده شود). از آوردن جدول‌های غیرضروری خودداری شود.

بحث و نتیجه‌گیری

در این بخش دستاوردهای مقاله تدوین و ارائه شده و اهداف پژوهش، نتایج به دست آمده و ارتباط این نتایج با اهداف پژوهش بیان می‌گردد. ساختار این بخش فنی‌تر از سایر بخش‌هاست. ابتدا با بیانی کلی راجع به ماهیت نتایج، بحث شروع می‌شود، سپس در خصوص نتایج بدست آمده و تعبیر و تفسیر آنها بحث ادامه می‌یابد. در قسمت نتیجه‌گیری باید سعی شود نتایج تحقیق در بدنه دانش موجود قرار گیرد. استلزام‌های نظری، عملی، تجربی و روش‌شناختی یافته‌ها بیان گردد. نکته مهم آن که همه مواردی که در تحقیق بیان شده با هم پیوند داده و خواننده به سوی یک نتیجه‌گیری کلی هدایت ‌گردد. این بخش تنها جایی است که به پژوهشگر امکان می‌دهد عقیده خود را ذکر نماید.

در پایان محدودیت‌های مطالعه حاضر و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی مورد بحث قرار گیرد. باید دقت شود که، همان نتایج با کلماتی متفاوت دوباره تکرار نشوند. از واژه‌های متأسفم و نمی‌دانم استفاده نشود.

مطالب، منطقی و در ارتباط با یکدیگر ارائه شده و به نحوی بیان گردند که معرف توانایی نویسنده باشد. تبیین‌های ارائه شده به نکاتی که در مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، ربط داده شوند. یافته‌های جدید در مقایسه با یافته‌های دیگران تفسیر شود. (همسو یا ناهمسو)

علل تفاوت یا تشابه نتایج  با یافته‌های دیگران، تحلیل و جنبه‌های مهم و تازۀ پژوهش بیان شود. لازم است نتایج پژوهش‌های دیگران با احتیاط نقد شود. نتایج منفی و غیرمعنادار نیز به تفسیر نیاز دارند. به محدودیت‌های مطالعه اشاره گردد. (البته گرفتاری های شخصی جایگاهی ندارند)

پیشنهادهای ارائه شده در راستای رفع محدودیت‌های تحقیق، قابل اجرا باشند. (پیشنهادها باید اختصاصی و قابل اجرا باشند)

فهرست منابع

شیوه منبع نویسی داخل متن به شکل زیر می‌باشد:

در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل شده باشد (نقل قول مستقیم)، در انتهای مطلب و در داخل پرانتز، (نام خانوادگی نویسنده، سال: صفحه) ذکر می‌گردد. مثال:
(نوری،1389 :63)

در مواردی که مضمون یا مفهوم مطلبی از یک منبع نقل شده باشد (نقل قول غیرمستقیم)، در انتهای مطلب و در داخل پرانتز، نام خانوادگی نویسنده و سال ذکر می‌گردد. مثال: (نوری،1389)

در مواردی که مطلبی از منبع ترجمه شده نقل شده باشد، در داخل پرانتز نام نویسنده اصلی و سال شمسی ذکر می‌گردد. مثال: (گریفین،1390). چنانچه مطلبی از منبع خارجی ترجمه نشده نقل شده باشد، سال میلادی ذکر می‌گردد. مثال:(گریفین،2010)

در مواردی که مطلبی با واسطه نقل شده باشد، به ترتیب نام نویسنده اصلی، سال، نام واسطه و سال ذکر می‌گردد. مثال: (کورمن،1992 به نقل از حسن زاده،1381)

در مواردی که منبعی بیش از یک نویسنده داشته باشد، تا سه نفر، اسامی نویسندگان ذکر شده و از نفر چهارم به بعد کلمه (همکاران) ذکر می‌گردد. مثال: (اسدی،محمدپور، رجبی و همکاران،1386)

تمامی منابع فارسی و لاتین که در متن از آنها نام برده شده، به ترتیب حروف الفبا بدون زدن شماره به طور جداگانه (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین) فهرست ‌گردند. عنوان کتاب‌ها، مجله‌ها و نشریات باید با حروف کج (ایتالیک) یا سیاه و عنوان مقالات مجله‌ها باید به گونه ساده نوشته شود.

کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده) سال انتشار(داخل پرانتز). عنوان کتاب، جلد، مترجم، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام (سال نشر). عنوان مقاله، عنوان مجله، سال (دوره) و شماره مجله، شماره صفحات.

منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام (سال نشر). عنوان مطلب، نشانی سایتی که مطلب از آن دریافت شده، تاریخ اخذ مقاله از اینترنت (داخل پرانتز).

پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام (سال). عنوان پایان‌نامه، مقطع، نام دانشکده، نام دانشگاه.

گزارش تحقیقاتی و اسناد: نام خانوادگی، نام (سال). عنوان گزارش یا سند، مرکز گردآورنده، شماره سند، شهر: محل نگهداری.

مصاحبه: نام خانوادگی، نام (سال مصاحبه). موضوع مصاحبه، نام مصاحبه کننده، شهر: مکان.