اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی سرور

کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی رئیس دانشگاه امیرالمومنین علیه السلام

h.sarkhiliihuo.ac.ir

سردبیر

دکتر لطفعلی عابدی

دکترای علوم تربیتی ؛ مدیریت و برنامه ریزی درسی عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام

fonezchmail.ir

مدیر علمی و اجرایی

دکتر علیرضا سوادکوهی

دکترای روانشناسی تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام

fonezchmail.ir

ویراستار ادبی نشریه

دکتر احمد فاضل

دکترای زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام

fonezchmail.ir

ویراستار انگلیسی

غلامحسن یاری

کارشناس ارشد زبان انگلیسی مدرس دانشگاه امیر المومنین علیه السلام

fonezchmail.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید رئیسی

دکترای رهبری آموزشی عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین (ع)

fonez8chmail.ir

دکتر محمد باقر بابایی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

fonezchmail.ir

دکتر محمد حسین رامشت

دکترای جغرافیا استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

fonez1chmail.ir

دکتر حسن یزدانی

دکترای مدیریت دفاعی راهبردی عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین (ع)

fonez9chmail.ir

دکتر محمد جواد سبحانی فر

دانشیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)

fonez2chmail.ir

دکتر مسعود نادریان جهرمی

دکترای مدیریت ورزشی دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

fonez6chmail.ir

دکتر الله مراد سیف

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

fonez3chmail.ir

دکتر سید مصطفی مدنی

استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)

fonez4chmail.ir

دکتر حسین مزروعی

استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)

fonez5chmail.ir

مدیر داخلی

مصطفی علیجانی

کارشناس ارشد جغرافیا مدرس دانشگاه امیرالمومنین علیه السلام

fonezchmail.ir

طراح جلد

محمد حسین نادری

کارشناس علوم رایانه طراحی و صفحه آرایی

fonezchmail.ir