دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، پاییز و زمستان 1385 (شماره 27 و 28 در یک نسخه چاپ شده است)