آسیب‌شناسی عملکرد گردان‌های زرهی در نبرد شهری با گروه‌های تکفیری و ارائه راهکارهای مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)- دانشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام نزسا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین آسیب‌پذیری‌ یگان های زرهی در مقابله با گروه‌های تکفیری در جنگ شهری و ارائه راهکارهای ارتقاء عملکرد آنها انجام شده است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و با ترکیب رویکردهای کمی و کیفی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق به روش تمام شمار تعیین شده و شامل کارشناسان و رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی بوده است. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه‌ای، پرسشنامه (محقق ساخته) و مصاحبه جمع آوری و با نرم‌افزارspss  نسخۀ 25 تجزیه ‌و تحلیل گردیدند. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ معادل 943/. محاسبه شد. نتایج نشان داد در برخی از ابعاد سازمانی و آموزشی، مسائلی وجود داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Performance of Armored Battalions in the Urban Battle with Syrian Takfiri Groups and Providing Appropriate Solutions

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaei
  • HamidReza Jahanbakhsh
Lecturer at Imam Hossein (a.s.) officer training and guard training university - Amir al-Mu'minin (a.s. peace be upon her) University, Nazsa(feminine)
چکیده [English]

    The current research was conducted with the purpose of determining the vulnerability of armored battalions in confronting with takfiri groups in urban warfare and providing solutions to improve their performance. The research is practical in terms of purpose, and it has been implemented through a combination of quantitative and qualitative approaches. The statistical population of the research was determined by the full number method. It included experts and combatants of the Islamic Resistance Front of the Syrian war. Research data were collected by library method, questionnaire (made by researcher) and interview and analyzed with spss software version 25. The reliability of the questionnaire was 0.943. It was calculated with Cronbach's alpha coefficient. The results showed that there were problems in some organizational and educational aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • urban battlepathology
  • concept of performance
  • organization and structure
  • armored battalions
  • urban battle