عوامل آموزشی استفاده حداقلّی از عملیات هوابرد (چترریزی) در رزم زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

2 مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)- دانشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام نزسا

چکیده

تحقیق حاضر برای شناسایی عوامل آموزشی مربوط به استفادۀ حداقلی از عملیات هوابرد (چترریزی) در رزم زمینی انجام شده است. این تحقیق متأثر از تحولات گسترده، سریع و پیچیدۀ صحنه نبرد در سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی است و به نقش این رسته در بهینه کردن منابع و بهره‌گیری مطلوب‌تر از ظرفیت‌ها اشاره می‌کند. پژوهش، به روش کمّی و کیفی و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. برای تعیین عوامل آموزشی مرتبط با استفادۀ حداقلی از عملیات هوابرد (چترریزی) در رزم زمینی، از مُدل سه شاخگی استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل تعداد سی نفر از افراد با اطلاع و مسلط به موضوع بود که به صورت تمام شمار تعیین شده‌اند. پس از تعیین پایایی و روایی پرسشنامه، به منظور بررسی طبیعی بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف و برای تجزیه و تحلیل دادها از آزمونt تک متغیره و آزمون فریدمن استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که از نگاه خبرگان، مهم‌ترین آسیب‌های آموزشی مؤثر بر استفادۀ حداقلی از عملیات هوابرد (چترریزی) در رزم زمینی مربوط به بُعد «رفتار»، سپس «زمینه‌ای» و «ساختار» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training Factors of Minimal Use of Airborne Operations (Parachuting) in Ground and Combat

نویسندگان [English]

  • Behnam Moghadasi 1
  • Sayed Mohammad Jafar Panahizadeh 2
چکیده [English]

 The present research was conducted to identify the training factors related to the minimal use of airborne operations (parachuting) in ground combat. This research is affected by the extensive, fast and complex developments of the theater at the strategic, operational and tactical levels and refers to the role of this order in optimizing resources and better utilization of capacities. The research has been carried out in a quantitative and qualitative methods using interviews and questionnaires. To determine the educational factors related to the minimal use of airborne operations (parachuting) in ground combat, the three-pronged model was used. The statistical population of the research included thirty people who had enough knowledge and mastery on the subject. They were determined as whole numbers. After determining the reliability and validity of the questionnaire, the Kolmogorov Smirnov test was used to check the normality of the data, and the single-variable t-test and the Friedman test were used to analyze the data. According to the obtained results, it was found that from the point of view of the experts, the most important training damages affecting the minimal use of airborne operations (parachuting) in ground combat are related to the dimension of "behavior", then "background" and "structure".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • ground combat
  • behavioral factors
  • background factors
  • structural factors
  • airborne