ارتباط آمادگی روانی با عملکرد تیراندازی سلاح جنگی در فراگیران تکاوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

2 مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)- دانشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام نزسا

چکیده

هدف پژوهش، بررسی رابطه آمادگی‌های روانی با عملکرد تیراندازی جنگی است که به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 280 نفر از فراگیران دوره تکاوری بودند که تعداد 80 نفر از آنها به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ارزیابی آمادگی‌های روانی وینتر (SASI, 1991) ورزشکاران بود که 60 گویه دارد. روایی و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ معادل 94/0 محاسبه گردید. داده­ها با نرم افزار spss  تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق از آزمون‌های کولموگروف – اسمیرنف، همبستگی ساده و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد بین انگیزش و عملکرد تیراندازی جنگی، رابطه معناداری هست؛ اما بین سایر مؤلفه‌های آمادگی روانی با عملکرد تیراندازی جنگی رابطه معناداری به دست نیامد. با توجه به نتایج آزمون فریدمن و مقدار کای اسکوئر (951/78) مشخص شد بین رتبۀ مؤلفه‌های آمادگی روانی از نظر فراگیران تفاوت معنی‌داری وجود دارد و عامل اعتماد به نفس با میانگین 60/4 در بالاترین رتبه و عامل تمرکز با میانگین 72/2 در پایین ترین رتبه قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Psychological Preparation and Combat Weapon Shooting Performance in Ranger Learners

نویسندگان [English]

  • alireza Savadkohi 1
  • Mostafa Ghorbani 2
  • MohammadAli Sayedipour 2
  • Aref Taheri 2
چکیده [English]

   The purpose of the research is to investigate the relationship between mental preparation and combat shooting performance it was carried out through a descriptive-correlation method. The statistical population of the research was 280 students of the ranger course. 80 people were selected through available sampling. The research instrument was winter’s Psychological Preparation Assessment Questionnaire (SASI, 1991) for athletes, which had 60 items. The validity and reliability of the questionnaire calculated with Cronbach's alpha was 0.94. The data were analyzed with spss software. In this research, the Kolmogorov-Smirnov, simple correlation and Friedman tests were used. The results showed that there is a significant relationship between motivation and combat shooting performance; however, no significant relationship was found between other components of mental preparation with combat shooting performance. According to the results of the Friedman test and the chi-square value (78.951), it was found that there is a significant difference between the ranks of the psychological preparation components from the students' point of view. The self-confidence factor with an average of 4.60 was the highest and the concentration factor with an average of 2.72 was the lowest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological preparation
  • combat shooting
  • sniper
  • questionnaire (SASI)