تحلیل رابطه سبک رهبری تحول آفرین در بعد ترغیب ذهنی با خلاقیت مربیان و مدیران آموزشی در یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)- دانشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام

چکیده

یکی از ابعاد رهبری تحول آفرین، ترغیب ذهنی است که نقش مهمی در دگرگون سازی سازمان دارد و خلاقیت کارکنان می‌تواند در سایۀ آن پدیدار گردد. هدف پژوهش، تحلیل رابطۀ سبک رهبری تحول‌آفرین در بُعد ترغیب ذهنی با خلاقیت مربیان و مدیران آموزشی یک دانشگاه نظامی است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش، 160 نفر از مربیان و مدیران آموزشی دانشگاه بوده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 113 نفر، با روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب و بررسی شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه های رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت جمع آوری و روایی و پایایی آنها با فرمول آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها با استفاده از آزمون آماری t  تک نمونه­ای و ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون و با نرم­افزار spss نسخۀ 24 بررسی گردید. ﻧﺘﺎﻳﺞ نشان داد بین سبک رهبری تحول‌آفرین در بعد ترغیب ذهنی، با خلاقیت مربیان و مدیران آموزشی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Relationship between the Transformational Leadership Style in terms of Mental Motivation and the Creativity of Trainers and Educational Managers in a Military University

نویسنده [English]

  • ali ferasat
چکیده [English]

    One of the dimensions of transformational leadership is mental motivation, which plays an important role in transforming the organization because it can lead to the creativity of employees. The purpose of the research is to analyze the relationship between the transformational leadership style in the dimension of mental motivation and the creativity of the trainers and educational managers of a military university. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of method. The statistical population of the research was 160 university teachers and educational managers. 113 people were selected and analyzed by random sampling using the Cochran formula. Data were collected using transformational leadership and creativity questionnaires. The validity and reliability of questionnaires were calculated with Cronbach's alpha formula. The findings were analyzed using one-sample t-test, Spearman's correlation coefficient, and regression analysis with spss software version 24. The results indicated that there is a positive and significant relationship between the transformational leadership style in terms of mental motivation, and the creativity of trainers and educational managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military University
  • Transformational Leadership
  • mental motivation
  • creativity and innovation