بررسی اهمیت ویژگی‌های دانشی و مهارتی مورد نیاز مدیران و فرماندهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از دغدغه های اصلی سازمان‌ها توسعۀ منابع انسانی است. هدف از این پژوهش بررسی روش‌های ایجاد و تقویت مهارت­ و دانش­ مدیریتی برای احراز مناصب مدیریتی و فرماندهی است. تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای روش­های ایجاد مهارت و دانش­­ مورد نیاز مدیران و فرماندهان را شناسایی و اهمیت آنها را بررسی کرده است. پرسشنامۀ محقق ساخته، با 52 گویه تهیه و روایی آن با اتکاء به نظرات اساتید مدیریت دانشگاه­ها بررسی گردیده و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ معادل81/0 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان به تعداد130 نفر و حجم نمونه به تعداد 97 نفر برآورد شد. نتایج نشان داد تمام روش‌های ایجاد مؤلفه‌های دانشی و مهارتی مدیران و فرماندهان اهمیت معناداری دارند. بنابراین؛ مهارت­های تصمیم‌گیری، مهارت‌های ارتباطی، دانش شغلی، دانش سازمانی، دانش عمومی و نیازهای ویژۀ انفرادی و مؤلفه‌های آنها دارای اهمیت بوده و سازمان‌های نظامی می‌باید برای ارتقای این مؤلفه‌ها در مدیران و فرماندهان تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Significance of the Traits of Knowledge and Skills Required by Managers and Commanders

نویسنده [English]

  • Majed. Rahimi- Rasuol. Motamedi
چکیده [English]

One of the main concerns of organizations is the development of human resources. The purpose of this research was to investigate how to create and strengthen managerial skills and knowledge for managerial and commanding positions.The research was a descriptive survey with applied purposes.  It examined and identified the methods of creating the required skills and knowledge and also their importancethrough the library research. A researcher-made questionnaire was prepared. It consisted of 52 items. Its validity was based on the views of the management professors of universities. The reliability was calculated with the Cronbach's alpha coefficient and it was 0.81. The statistical population of the research comprised of 130 members who worked in Sahib Al-Zaman unit (Isfahan), and the sample group were 97 persons. Results showed that all methods of creating knowledge and skills components of managers and commanders have significant importance. Due to the importance of decision-making and communication skills; occupational, organizational and general knowledge; and other individual specific needs and their components; military organizations have to try to improve these components in their managers and commanders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • merit raising
  • managerial and command positions
  • managerial skills
  • teaching methods