تحلیل و ارزیابی تقویم اقلیم نظامی منطقه جنوب شرق کشوربه منظور برنامه ریزی فعالیت‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آب وهوا یکی از مهم‌ترین عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است. همچنین یکی از دغدغه‌های فرماندهان راهبردی برای برنامه‌ریزی درازمدت، آگاهی از تقویم اقلیم نظامی مناطق مختلف است. استان سیستان و بلوچستان به عنوان دومین استان پهناور کشور، به دلیل همجواری با کشورهای پاکستان و افغانستان و سواحل دریای عمان و نیز شرایط اقلیمی خاص مانند وقوع بادهای 120 روزه سیستان همراه با گردوخاک و محدودیت دید و نیز تاثیر توده هوای موسمی در فصل تابستان، در برنامه ریزی‌های نظامی حائز اهمیت است. برای ارزیابی و پهنهبندی شرایط اقلیمی استان خوزستان نیز از نظر عملیات و فعالیت‌های نظامی، تمامی ایستگاه‌های سینوپتیک موجود در منطقه مورد مطالعه قرار گرفت و از بین آن‌ها هفت ایستگاه که دارای دوره آماری بالای سی سال بودند، انتخاب شد و داده‌های اقلیمی مربوط به پارامترهای دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید و بارش باران و برف، در دوره روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. سپس آستانه‌های عناصر اقلیمی تاثیرگذار در عملیات نظامی تعیین و احتمالات وقوع پارامترهای تاثیرگذار بر عملیات نظامی محاسبه شد. در ادامه بعد از مشخص کردن اهمیت هر یک از پارامترهای اقلیمی براساس نظرسنجی از خبرگان نظامی، شاخصی تحت عنوان شاخص اقلیم نظامی ارائه شد و سپس وضعیت منطقه از لحاظ میزان مطلوبیت شرایط اقلیمی برای انجام عملیات‌های مختلف نظامی در طول سال مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه جنوب شرق کشور در ماه های گرم سال و فصل تابستان نسبت به ماه های سرد و معتدل پایین است؛ به گونه‌ای که کمترین مطلوبیت برای عملیات‌های نظامی در سطح منطقه، مربوط به ماه‌های تیر و مرداد می‌باشد. در بین ایستگاه‌های استان کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی مربوط به منطقه زابل و زهک است که تحت تأثیر بادهای 120 روزه سیستان قرار می‌گیرند. همچنین بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح استان، مربوط به ماه‌های آبان، مهر و اسفند می‌باشد و در بین ایستگاه‌های استان نیز ایستگاه‌های چابهار و سراوان در این ماه‌ها از مطلوبیت اقلیم دفاعی بیشتری نسبت به بقیه برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of the Military Calendar of the Southeastern Region of the Country for Planning Military Activities

نویسنده [English]

  • Ali Hanafi
چکیده [English]

Weather is one of the most important geographic factors affecting defensive and military affairs. Moreover, one of the concerns of strategic commanders for long-term planning is to become aware of the military climate calendar of different regions.Sistan and Baluchestan province as the second largest province of the country is important in military planning due to being neighbor with Pakistan and Afghanistan and the coast of the Oman Sea, as well as special climate conditions such as 120-day winds of Sistan along with dust and low visibility, and also the effect of monsoon in summer. To evaluate and zone the climatic conditions of Khuzestan province, all of the synoptic stations in the region with respect to operations and military activities were studied. There were seven stations with a statistical period of over thirty- year's activities. Thus, they were selected and their climatic data related to the parameters such as, temperature, relative humidity, wind speed and direction, cloudiness, visibility, rain and snow were received daily and monthly from the Meteorological Organization.Then the thresholds for the climatic elements operations were determined and the probabilities of occurring parameters influencing military operations were calculated.After that, according to a survey of military elites, the importance of each of the climate parameters were determined, and an indicator as the military climate index was presented, and then the situations in the region in terms of the desirability of climatic conditions for various military operations throughout the year were studied.The results showed that the favorable climate of the military activities in the South East of the country in the warmer months of the year and summer are lower than the colder and cooler months so that the least favorable times for military operations in the region are summer months. Among the stations in the province, the least favorable military climate isRelatedto the Zabul and Zahak