بررسی و احصاء نیازهای آموزشی فرماندهان و اعضای ستاد قرارگاه‌های عملیاتی نزسا متناسب با مأموریت‌های ابلاغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آموزش موجب کسب آمادگی برای اجرای مأموریت و شناخت نسبت به وظایف و مسئولیت­ها در هر سازمان است. آموزش فرماندهان و اعضای ستاد قرارگاه­های عملیاتی نیروی زمینی سپاه، دانش، توانایی­ها و مهارت­های مورد نیاز را ایجاد می­کند و باعث ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی قرارگاه­ها می­گردد. برای اجرای هر دورۀ آموزشی، قبل از هر چیز باید نیازهای آموزشی متناسب با اهداف و مأموریت­های سازمان تعیین گردند. در این پژوهش این نیازها برای فرماندهان و اعضای ستاد آن که بار سنگین پذیرش مسئولیت و طرح­ریزی مأموریت­های آن را بردوش دارند، بررسی می­شود. در این پژوهش، از روش موردی زمینه­ای، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه­ای و مطالعه و بررسی اسناد و نیز مصاحبه و تهیۀ پرسش‏نامه در قالب 47 سؤال بسته استفاده شده است. بنابراین به روش تمام شمار، تعداد یکصد نفر به عنوان جامعۀ نمونۀ آماری برآورد شدند و بین ایشان پرسش‏نامه توزیع گردید. سپس با استفاده از روش­های آماری و با بهره­گیری از نرم افزار spssو همچنین استفاده از روش­های جداول توصیفی و استنباطی، مورد پردازش قرار گرفت. نتایج تحقیق پس از بررسی به عمل آمده، حاکی از آن است که در بعد دانش، 14 مورد و در بعد توانایی و مهارت، 9 مورد نیاز آموزشی وجود دارد که به ترتیب اولویت احصا گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Review and Recognition of Training Needs of Commanders and Staff Members of Operational Headquarters of IRGC in proportion to the Issued Missions

نویسنده [English]

  • Ahmadreza gharibi
چکیده [English]

Training for acquiring knowledge causes to get familiar with the duties and responsibilities in the organization and prepare for conducting missions. Training operational commanders and staff members of the headquarters in land force of IRGC require the creation of knowledge, abilities and skills needed to improve the efficiency and effectiveness of headquarters. To implement any training course, educational needs should be determined in accordance with the goals and missions of the organization. In this study, the training needs of commanders and their staff members have been investigated. The paper is a case study. The method of research was data collection through library research and study of documents as well as interviews and questionnaires with 47 closed questions. The statistical population were 100 persons that selected as sample. Research data were analyzed by descriptive statistics, one variable t-test and spss software. The results indicated that the training needs of the students were 14 items with respect to training whereas they were 9 items in relation to the abilities and skills. They were recognized in order of priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • training needs
  • commander
  • headquarters
  • operational headquarters
  • Mission