رابطۀ مهارت‏های زندگی دانشجویی با هدف در زندگی در دانشجویان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چالش­های فراروی دانشجویان و مسأله هدف‌گزینی و برنامه‌ریزی برای زندگی آنان دارای تنوع و گستردگی است؛ به همین خاطر، تسلط آن‏ها بر مهارت‌های زندگی برای تدبیر چالش‌های زندگی بسیار مهم‌ است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ مهارت‌های زندگی دانشجویی با هدف در زندگی است. جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه افسری تشکیل ‌داده‌اند که از میان آن‏ها ۱۴۷ نفر با روش تصادفی ساده به­عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق شامل پرسش‏نامۀ مهارت‌های زندگی دانشجویی (سلطان پناه و همکاران، ۱۳۸۹) و پرسش‏نامۀ هدف در زندگی (PIL) (کرامباف و ماهولیک، ۱۹۶۹) و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده وروش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون  استفاده شده است. نتایج نشان داد بین مهارت‌های زندگی دانشجویی به‌طور کلی و نیز سه مؤلفۀ آن شامل خودآگاهی، مدیریت استرس و ارتباط مؤثر با هدف در زندگی دانشجویان نظامی، رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین مهارت مدیریت استرس، قادر به پیش‌بینی هدفمندی زندگی شده و سایر متغیرها پیش‌بینی‌کنندۀ معنادار هدفمندی زندگی نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Student life Skills with the Purpose in Life in Military Students

نویسنده [English]

  • AliReza. Savadkouhi - Zahra. Namdari
چکیده [English]

Due to the diversity of the challenges students faced with and the issue of goal setting and planning for life, it is very important to have dominance over life skills to manage the challenges of living. The purpose of this study was to investigate the relationship between student life skills with the purpose in life. The statistical population of the research comprised 350 students of officer school. 147 students were selected randomly as the sample. The tools were the questionnaire of student life skills (Sultan Panah, et al., 1389) and the questionnaire of the purpose in life (PIL) (Krambaf and Maholick, 1969). The research method was descriptive and correlational and The statistical methods of correlation and regression were used. The results showed that there was a significant relationship between students’ life skills, in general, and also its three components including self-awareness, stress management skills and effective communication skills with the purpose in life of military students. It should be noted that stress management skills could predict the purposeful life, but the other variables were not meaningfully able to predict the purposeful life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • student life
  • purpose in life
  • Officer University
  • military student