استفاده از عنصر دما در اتخاذ راهبرد دفاعی فرماندهان (مطالعۀ موردی: جنوب کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عوامل مؤثری بر اتخاذ راهبرد و تصمیم‌گیری فرماندهان نظامی وجود دارد که از آن میان می‌توان به عناصر آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی، ارتش و نیرو، سلاح و تجهیزات و آموزش اشاره کرد. دما یکی از عناصر آب و هوایی است که اثر عمدۀ آن را در عملیات‌های نظامی نمی‌توان نادیده گرفت. هدف این پژوهش، بررسی اثرات الگوی روند دما بر راهبرد دفاعی کشور و به شکل خاص بر نیروی انسانی و تجهیزات است. بدین منظور داده‌های دمایی ماهانه و سالانۀ 83 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی جنوب کشور، طی سال‌های 1950 تا سال 2010 از سایت سازمان آب و هواشناسی کشور استخراج و پس از بررسی بهنجاری داده‌ها با استفاده از «آزمون کالماگورف اسمیرنوف» در مدل روند از آزمون «tr» استفاده شد. نتایج نشان داد از بین 83 ایستگاه انتخابی، 57 ایستگاه از مدل روند پیروی می‌کنند. سپس با روش کمترین مربعات برای سری‌های این ایستگاه‌ها، دامنۀ تغییرات به پنج طبقه تفکیک شد و ایستگاه‌هایی که در طبقۀ چهارم و پنجم قرار گرفته بودند و دامنۀ تغییرات در آن‌ها بیش از5/1 درجۀ سانتیگراد بود، جدا گردید. نتیجۀ بررسی رابطۀ این سری زمانی در مدل روند با راهبردهای دفاعی در جنوب کشور، نشان داد که بخش عمدۀ محور اول (بندر عباس- تهران)، در منطقۀ بسیار گرم و گرم قرار گرفته است و اجرای عملیات‌های پدافندی به دلیل تحرکات (پیاده و خودرویی)، موفق‌تر خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Temperature Element in the Defensive Strategy of Commanders (Case Study: South of Country)

نویسنده [English]

  • Mohsen Razi
چکیده [English]

 
Weather elements are effective factors influencing the strategy and decision-making of military commanders. The temperature effect on military operations is quite substantial. The purpose of research is to investigate the effects of temperature on the defensive strategy of the country and in particular the manpower and equipment. For this purpose, monthly and annual temperature data from 83 synoptic and climatology stations of the south of the country were extracted from 1950 to 2010. The normality of data were checked through the " Kalmagvrf – Smirnov ‘s test" and analyzed in the model process of using «tr». Results showed that among the 83 stations, 57 stations followed the model process. The method of least squares for some of these stations, and the range of variations were segregated into five categories. The range of variations, that were more than 1.5 degree Celsius, were separated. The result of study showed a relationship between the time series model and defensive strategies in the south of the country. The main part of the first axis (Bandar Abbas- Tehran) was placed in hot and very hot region. Thus, defensive operations due to mobility (walking and vehicle) will be less successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Command
  • process model
  • Temperature
  • defensive strategy
  • Military force